โครงการ “ คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง” เป็นแนวคิดที่จังหวัดคิดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ