September 2017

September 23, 2017

ถนนคนเดินกรุงศรี Krungsri Walking Street

ถนนคนเดินกรุงศรี ชม ช๊อป ชิม กลางเมืองมรดกโลก ภายใต้บรรยากาศย้อนยุคและกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น บรรยากาศของถนนคนเดินได้มีการจำลองสถานที่และตกแต่งร้านค้าแนวย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา พ่อค้า […]