สถานบริการที่สั่งปิด คือสถานบริการตาม พรบ.สถานบริการ 2509