ภาพลงสี มุมป้อมมหาไชย หัวรอ ในอดีตกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ไทย