พ่อเมืองกรุงเก่า เป็นวิทยากรจิตอาสาบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย