พ่อเมืองกรุงเก่า เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ