พ่อเมืองกรุงเก่าเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ บางปะอิน