ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ สวนแม่ สวนลูก ครั้งที่ 1/2563