ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ไทย