ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม