คลองสระบัวสวนพริกร่วมใจสร้างคลองสวยน้ำใสรับการท่องเที่ยวอนาคต