รับบริจาคโลหิต “เทคนิคกรุงเก่าสร้างจิตสำนึกแห่งการให้ ร่วมใจบริจาคโลหิต”