ขนส่งจังหวัดตรวจเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19