“การนำนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติที่เป็นผลสัมฤทธิ์”