December 1, 2021

วัดโคกพระยา

สำรวจวัดโคกพระยาสถานที่สำเร็จโทษประหารชีวิตพระเจ้าแผ่นดิน-เชื้อพระวงศ์..วัดโคกพระยา ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองศรีอยุธยา ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดหน้าพระเมรุ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นหรือก่อนหน้านั้น เพราะปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า ในปี พ.ศ. ๑๙๒๕ […]
December 1, 2021

“สถานีรถไฟอยุธยา”

เป็นสถานีชั้น 1 ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในโครงการ SMARTStation ระยะที่ 1 ตั้งอยู่ที่ สทล. […]
November 28, 2021

บรรยากาศยามเย็นที่ “อ่างเก็บน้ำภูเขาทอง”

พระอาทิตย์กำลังจะลาลับเป็นสัญญาณบอกว่าให้ทุกคนได้พักผ่อนเพื่อเติมพลังสำหรับสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้ ภายในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำมีถนนสายสุขภาพหรือสวนสาธารณะของประชาชนที่ได้มาออกกำลังกายยามเย็น มีต้นไม้ร่มรื่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ในปี พ.ศ. 2539 – […]
November 28, 2021

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔.๒๐ เมตรสูง ๑๙.๒๐ เมตร วัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือพระโตของชาวอยุธยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุง พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ […]
November 28, 2021

วัดใหญ่ชัยมงคล

เดิมชื่อ “วัดป่าแก้ว” หรือ “วัดเจ้าไท”ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า […]
November 28, 2021

“หน้าบันพระอุโบสถ” วัดหน้าพระเมรุ

“หน้าบันพระอุโบสถ” วัดหน้าพระเมรุตั้งอยู่ที่ริมคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอยู่ในส่วนหลังคามุขเด็จด้านสกัดด้านหน้าเป็นหน้าบันศิลปะอยุธยามีลักษณะแบบแผนการจำหลักที่คล้ายคลึงกับหน้าบันที่อยู่ตามปราสาทหินในศิลปะสถาปัตยกรรมขอมซึ่งนิยมจำหลักเป็นรูปเทพเรียงเป็นชั้นๆหรืออาจเป็นเรื่องราวปางต่างๆ ของเทพเจ้าโดยจำหลักเป็นรูปคนเต็มหน้าบันมีลวดลายแทรกเป็นส่วนน้อยหน้าบันแห่งนี้จำหลักไม้เป็นรูปเทพชุมนุม ๒๖ องค์ รายล้อมอยู่รอบพระนารายณ์ทรงครุฑยืนอยู่บนหน้ากาล(ตัวเกียรติมุข) ลักษณะแบบแผนการจำหลักรูปเทพสวมชฎาเทริด […]
November 28, 2021

วัดบางกะจะ

วัดบางกะจะ(เดิมเรียกวัดท้ายแหลมบางกะจะ)ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบล สำเภาล่มสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอาณาเขตพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักเป็นสามแยกแม่น้ำที่แม่น้ำป่าสักมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญในสมัยอยุธยาตรงข้ามฝั่งแม่น้ำมองเห็นวัดพนัญเชิงและป้อมเพชร บริเวณริมน้ำหน้าวัดเป็นหาดทรายมูลยาวตลอดแนว โบราณสถานภายในวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ฐานทรงเหลี่ยมซึ่งสร้างในสมัยอยุธยาและทำการบูรณะภายหลังวัดบางกะจะ สร้างขึ้นเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานแน่นอนเพราะไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงชื่อวัดมีแต่กล่าวถึงที่ตั้งของวัดดังนี้ พงศาวดารเหนือ […]
November 28, 2021

เศรษฐกิจและการค้าสมัยอยุธยา 2

พระมหากษัตริย์และขุนนางมีสำเภาค้าขายกับต่างประเทศ ส่วนมากมีชาวจีนรับจ้างเป็นนายเรือและลูกเรือ สินค้าส่งออกของอยุธยาคือผลิตผลทางการเกษตรเครื่องสังคโลก และผลิตผลจากป่า เช่น งาช้าง หนังสัตว์ ไม้ […]
November 28, 2021

เศรษฐกิจและการค้า สมัยอยุธยา 1

อาชีพหลักของชาวอยุธยาคือ เกษตรกรรม มีข้าวเป็นผลิตผลที่สำคัญสามารถผลิตได้มากเพียงพอสำหรับพลเมืองของประเทศและยังเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งที่อยุธยาส่งไปขายตลาดต่างชาติ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของโลก ดังนั้นอยุธยาจึงมีรายได้จากการค้าทั้งจากการส่งสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศและจากการเป็นพ่อค้าคนกลางโดยราชสำนักตั้งพระคลังสินค้าขึ้นมาผูกขาดสินค้าสำคัญบางประเภทซึ่งพ่อค้าต่างชาติ จะต้องซื้อขายกับราชสำนักเท่านั้น การค้าขายต่างประเทศ อยู่ภายใต้กรมคลังมีออกญาศรีธรรมราชเป็นผู้ควบคุมดูแล […]
November 28, 2021

การปกครองสมัยอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาปกครองรูปแบบที่มีกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินพระองค์ทรงมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางปกครองดูแลเมืองลูกหลวงหลานหลวง และเมืองหน้าด่านต่างพระเนตรพระกรรณ ส่วนเมืองประเทศราชมีเจ้านายในราชวงศ์เก่าปกครอง ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาเมืองราชธานี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครอง […]
November 28, 2021

ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณกรุงศรีอยุธยา 2

อยุธยาถูกออกแบบให้เป็นเมืองน้ำ ผังเมืองที่สมบูรณ์และสวยงามเกิดจากความรู้จากธรรมชาติอย่างลึกซึ่ง เพราะแม่น้ำหลัก 3 สาย นอกจากจะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่เมืองอยุธยาแล้ว เมื่อถึงฤดูฝน ปริมาณน้ำจะมีมาก […]
November 28, 2021

ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณกรุงศรีอยุธยา

ศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยา คือ ส่วนที่เป็นเกาะเมือง มีแม่น้ำล้อมรอบ 3 สาย ตัวเกาะมีกำแพงเมืองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง เมื่อแรกสร้างเมืองในสมัยพระเจ้าอู่ทองนั้นกำแพงเมืองทำด้วยดิน […]