วัด – โบราณสถาน

November 27, 2021

วัดไชยวัฒนาราม

เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173โดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติพระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์และอีกประการหนึ่งวัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วยจึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด
November 27, 2021

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยานอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกตรงข้ามกับวังหลังหรือวังสวนหลวงเดิมชื่อ “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” วัดกษัตราธิราชวรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีพระปรางค์เป็นประธานของวัดในสมัยรัชกาลที่ 1เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์กรมพระราชวัง และกรมขุนอิศรานุรักษ์ […]
November 27, 2021

วัดตูม

ตั้งอยู่ริมถนนสายประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้เป็นที่สำหรับลงเครื่องพิชัยสงครามวัดตูมได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินหลายครั้ง โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการทำพิธีลงยันต์และอักขระลงในธงพระครุฑผ่าห์เพื่อพระราชทานเป็นธงไชยเฉลิมพลแก่ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 รูปพระประธานในโบสถ์วัดตูมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญภายในวัดตูมคือ “หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์”เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องปางมารวิชัยโดยมีลักษณะพิเศษ คือบนพระเศียรขององค์พระสามารถเปิดออกและมีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยให้หายได้และผู้มีขอพรมักจะประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะในด้านอาชีพหน้าที่การงาน
November 26, 2021

วัดนางกุย

สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยากว่า 400 ปีเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านใต้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกมีสิ่งสำคัญประจำวัดคือพระพุทธรูปศิลา สมัยทวารวดีผู้ที่สร้างวัดนางกุย คือ นางกุยเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ตั้งอยู่เลขที่ 30 […]
November 26, 2021

วัดธรรมาราม

วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบราณแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อประมาณ 415 ปีก่อนแต่ไม่ปรากฎว่าสร้างมาตั้งแต่ในรัชสมัยใดหรือใครเป็นผู้สร้าง เมื่อคราวที่พม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยามักเลือกบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของค่ายเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมทางน้ำและจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
November 26, 2021

วัดดุสิดาราม

สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๐หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่าตอนที่กล่าวถึงพระอารามหลวงในกรุงศรีอยุธยาระบุชื่อวัดแห่งหนึ่งว่าวัดดุสิตมหาพระนเรศวรทรงสร้างสันนิษฐานว่า หมายถึงวัดดุสิดารามในพิธีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยา(ไม่ปรากฏพ.ศ.) โบราณสถานสำคัญเจดีย์ประธาน วัดนี้มีเจดีย์สูงใหญ่เป็นโบราณสถานสำคัญของวัด […]
November 26, 2021

วัดประดู่ทรงธรรม หรือ วัดประดู่โรงธรรม

สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองบริเวณกลุ่มวัดในเขตอโยธยาเดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนจากวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มไปทางทิศเหนือ ประวัติวัดประดู่ทรงธรรมในปัจจุบันเกิดจากการรวมพื้นที่วัดโบราณ 2 วัดคือ วัดประดู่ และ วัดโรงทาน (วัดโรงธรรม) […]
November 26, 2021

วัดบรมพุทธาราม(วัดกระเบื้องเคลือบ)

ประวัติความเป็นมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง โปรดฯ ให้สร้างวัดบรมพุทธรามขึ้น ณ บริเวณพระนิเวศน์เดิมของพระองค์ในบริเวณที่เรียกว่า บ้านหลวง ตำบลป่าตอง ซึ่งอยู่ในเขตกำแพงพระนคร […]
November 26, 2021

วัดพระยาแมน (เป็นวัดร้าง)

ตั้งอยู่ที่ตำบลลุมพลีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวัดพระยาแมนได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานของชาติแต่ไม่ได้กำหนดขอบเขตเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2486หลังจากนั้น จึงได้รับการขึ้นทะเบียนแบบกำหนดขอบเขตอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม […]
November 26, 2021

วัดโคกขมิ้น (ร้าง)

วัดโคกขมิ้น (ร้าง)เป็นวัดร้างนอกเกาะเมือง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดโคกขมิ้น จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐาน เนื่องด้วยไม่มีเอกสารสมัยอยุธยาหรือสมัยหลังฉบับใดกล่าวถึง […]
November 26, 2021

เที่ยวทิพย์ ณ วัดกุฎีดาว

สืบเนื่องจากสถานีโควิด-19ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้แอดมินและทีมงานจะพาทุกๆท่านไป #เที่ยวทิพย์ณ วัดกุฎีดาว จ.อยุธยากันค่ะ หมดโควิดเมื่อไหร่ต้องไม่พลาดมาเที่ยวอยุธยาเป็นที่แรกๆเลยนะคะ
November 24, 2021

ไขปริศนา “พระกรุ” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งในแวดวงวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี […]