ข่าวเด่น ข่าวดัง ประกาศสำคัญ เรื่องน่าสนใจ ในจังหวัดอยุธยา

February 12, 2022

ประวัติศาสตร์อยุธยา

อยุธยาเป็นเมืองหลวงของสยามเป็นเวลากว่า 400 ปี สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 […]
February 12, 2022

ปรางค์ประธาน วัดเชิงท่า

ลักษณะเป็นปรางค์สมัยอยุธยา มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พิจารณาจากแผนผังของปรางค์ประธานวัดเชิงท่านี้ คล้ายกับแผนผังปรางค์ประธานวัดไชยวัฒนาราม ถึงแม้จะปรากฏร่องรอยการบูรณปฏิสังขรณ์และต่อเติมในสมัยหลังหลายครั้ง กล่าวคือองค์ปรางค์ตั้งอยู่บนฐานไพที เป็นฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส […]
February 10, 2022

“อะไร…อยู่ใต้ฐานวัดไชยวัฒนาราม”

โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเยือนอยุธยา จะต้องมาหามุมสวยๆ ถ่ายภาพ แต่งชุดไทย หรืออยู่ชมพระอาทิตย์ตกดิน […]
February 9, 2022

จากวัดหลวง สู่วัดร้างที่ได้รับการบูรณะ

ก่อนจะเกิดการเสียกรุงครั้งที่ 2 วัดไชยวัฒนารามเคยเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์มาแล้วหลายต่อหลายพระองค์ และเป็นที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์มาแล้ว แต่อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่คือ ในปี พ.ศ.2310 วัดไชยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตั้งรับศึก […]
February 8, 2022

พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม

พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางค์ประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำอยู่ทั้งสี่มุม การที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งเป็นกษัตริย์สมัยอยุธยาตอนปลายทรงสร้างปรางค์ขนาดใหญ่เป็นประธานของวัด เท่ากับเป็นการรื้อฟื้นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด เช่น การสร้างปรางค์ที่วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ เนื่องจากพระองค์ทรงได้เขมรมาอยู่ใต้อำนาจจึงมีการนำรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรเข้ามาใช้ในการก่อสร้างปรางค์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพระระเบียงรอบปรางค์ประธาน […]
February 8, 2022

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2173โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนพื้นที่อันเป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ […]
February 7, 2022

วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดพุทไธศวรรย์ วัดพระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 วัดอันเป็นที่ระลึกการสร้างเมืองของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ชมพระปรางค์ประธานที่ประดิษฐานเดิมของเทวรูปพระเจ้าอู่ทองแห่งหอพระเทพบิดร วัดพระแก้ว และพระพุทธไธศวรรย์ พระนอนที่มีลักษณะไม่เหมือนที่ใดในอยุธยา ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี […]
February 5, 2022

ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์

พระพุทธโฆษาจารย์คือพระราชาคณะฝ่ายคามวาสีฝ่ายขวา เทียบได้กับเจ้าคณะใหญ่คณะเหนือและคณะกลางในสมัยรัตโนโกสินทร์ ภายในตำหนักมีจิตกรรมฝาผนังศิลปะอยุธยาตอนปลาย ผนังทิศเหนือเป็นภาพวาดเรื่องไตรภูมิพระร่วง ทิศใต้เรื่องมารผจญ ทิศตะวันออกเป็นภาพพระพุทธบาททั้ง 5 และทิศตะวันตกเป็นภาพทศชาติ […]
February 4, 2022

การเดินทางมายังวัดพระศรีสรรเพชญ์

โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ขับรถมาตามถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอยุธยา ขับไปเรื่อย ๆ […]
February 4, 2022

สิ่งน่ารู้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์จะมีเจดีย์สำคัญ 3 องค์ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกา ตั้งเรียงรายเป็นสัญลักษณ์อย่างสวยงาม ได้แก่ – เจดีย์ทางด้านทิศตะวันออก […]
February 3, 2022

ความงามที่ลงตัว วัดพระศรีสรรเพชญ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ […]
January 31, 2022

เที่ยวทิพย์วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน ติดกับวัดมหาธาตุทางบริเวณทิศตะวันออก ห่างจากพระราชวังโบราณ เพียงเล็กน้อย […]