GoAyutthaya

March 15, 2020
GoAyutthaya

วัดตึก (พระตำหนักพระเจ้าเสือ)

วัดตึก นั้นเป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่า เป็นพระอารามของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) ทรงสถาปนาขึ้นในราวปี […]
ไทย