วัดหน้าพระเมรุ

December 25, 2022

พระผู้มีชัยชนะเหนือหมู่มาร ทั้ง 3 โลก  

มาอยุธยา ต้องมากราบ”พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระผู้มีชัยชนะเหนือหมู่มาร ทั้ง 3 โลก  นิยมเรียกโดยย่อว่า พระพุทธนิมิต เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุ มีพุทธลักษณะงดงาม […]
June 7, 2021

วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง […]