May 2021

May 2, 2021

วัดตาลเอน

เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของพระนครศรีอยุธยา อยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน ประวัติการสร้างวัดตาลเอนไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับผู้สร้าง คาดว่าถูกสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเจ้าเทพ ศักดิ์ หลักฐานทางโบราณวัตถุ เช่น พระประธานเก่าแก่ในอุโบสถที่เป็นศิลปะสมัยอยุธยา […]
May 1, 2021

วัดเชิงท่า อยุธยา

วัดเชิงท่า หรือ วัดตีนท่า หรือ วัดติณ หรือ วัดคลัง หรือ […]
May 1, 2021

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ให้ชื่อว่าวัดทอง เป็นวัดของฝ่ายวังหน้า […]