January 13, 2018

ใครที่หุงข้าวทานเองกลัวทานไม่หมดกลัวข้าว บูด ดูทางนี้

ใครที่หุงข้าวทานเองกลัวทานไม่หมด เก็บไว้ทานต่อเมื้ออื่นๆ กลัวว่าข้าวที่หุงจะ #บูด ก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะเจ้าคะ เพราะ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าโดยปรกติ จะทิ้งข้าวไว้ได้นานเป็นวันสองวัน […]
January 13, 2018

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ […]
January 13, 2018

กรม สบส.ชูนโยบายปลอดสินบน100%

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรมสบส.) ส่งมอบบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมฯ กับ ป.ป.ท.หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ “ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ […]