สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑