สถาบันอยุธยาศึกษาขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีต มุมมองใหม่”