March 6, 2023

March 6, 2023

วิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว

จ.พระนครศรีอยุธยา เอาใจนักวิ่ง จัดการแข่งขันวิ่ง อยุธยาฮาล์ฟมาราธอน “Ayutthaya Half-Marathon 2023” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา […]