ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3533-5665  E-mail : ayutthaya@moi.go.th
งานรับ-ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ : 0-3533-5665 ต่อ 124
อีเมล : saraban_ayutthaya@moi.go.th

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

157 สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-902719
โทรสาร. 035-902720